Teen Maar Khan (Leaderboard)

All-time Highest Lifetime Score 2215
Last Played On
1 Vimla XXX 0 13-Sep-2018 2215
1 Soubhagya Mishra 0 21-Sep-2018 130
1 Satya Prakash Sahu 0 21-Sep-2018 80
2 Simran Thakural XXX 0 08-Sep-2018 1704
3 Shubham Gupta 0 20-Sep-2018 437
4 Swati Sharma 0 03-Sep-2018 267
5 rahul sharma 0 21-Sep-2018 218
6 Vikas Bhatnagar 0 28-Aug-2018 180
7 Ritu Yadav 0 14-Sep-2018 134
8 Sarabjit Singh 0 20-Sep-2018 92
8 Mar tin 0 20-Sep-2018 92
9 Gugu Kuku 0 03-Sep-2018 86
10 Tarun Ram 0 08-Sep-2018 66
11 prakhar aggarwal 0 29-Aug-2018 53
12 Garima Singh 0 28-Aug-2018 52
13 Waiweng Sociaz 0 08-Sep-2018 51
14 Asad Jogiat 0 19-Sep-2018 50
15 shubham gupta 0 08-Sep-2018 42
15 Gaurav Tyagi 0 03-Sep-2018 42
16 hibah shafeek 0 05-Sep-2018 36
17 Lalit Bohra 0 28-Aug-2018 34
17 Gopi Patel 0 04-Sep-2018 34
17 Susana Restrepo 0 14-Sep-2018 34
18 Anuj Gupta 0 28-Aug-2018 32
18 jatin jatin 0 28-Aug-2018 32
18 Rhea XXX 0 01-Sep-2018 32
19 Shivani Apoorv Singhal 0 29-Aug-2018 30
19 Neeti Mohan 0 30-Aug-2018 30
20 NITIN NEHRA 0 31-Aug-2018 28
20 junaid khan 0 07-Sep-2018 28
21 ohire user1 0 28-Aug-2018 26
21 wasim akram 0 15-Sep-2018 26
22 Arunima Gupta XXX 0 28-Aug-2018 24
22 mukul Sirohi 0 05-Sep-2018 24
22 Rajani Mali 0 08-Sep-2018 24
23 vandana saraswat 0 29-Aug-2018 20
24 Rohi ayesha 0 07-Sep-2018 16
24 Pusapati Ramachandra Raju 0 17-Sep-2018 16
25 Yovi Gomez 0 07-Sep-2018 14
26 Rohan Kamr 0 08-Sep-2018 12
26 Jaydip Darji 0 20-Sep-2018 12
27 BHUSHAN Gunjal 0 07-Sep-2018 10
28 Raj Bhandari 0 10-Sep-2018 6
29 Nil Rathod 0 05-Sep-2018 4
29 Anamika Sankhwar 0 13-Sep-2018 4
29 Kiran Gunnam 0 14-Sep-2018 4
29 Vedant Taneja 0 17-Sep-2018 4
30 Arpit Singhal XXX 0 28-Aug-2018 2
30 Aditya Sharma 0 02-Sep-2018 2
30 Disha Joshi 0 07-Sep-2018 2
30 Praveen M D 0 07-Sep-2018 2
30 Rohan Kumar 0 08-Sep-2018 2
30 Ratek Kumar 0 08-Sep-2018 2
30 Sagar Sathvara XXX 0 16-Sep-2018 2
30 Tabassum Tabassum 0 20-Sep-2018 2

Top Scores

Name rahul sharma
Games 9
Score 326
Name Soubhagya Mishra
Games 5
Score 130
Name Shubham Gupta
Games 4
Score 128
Name Mar tin
Games 5
Score 120
Name Vimla
Games 98
Score 2894
Name Simran Thakural
Games 76
Score 1704
Name Shubham Gupta
Games 19
Score 437
Name rahul sharma
Games 15
Score 426
Name Vimla
Games 0
Score 2215
Name Simran Thakural
Games 0
Score 1704
Name Shubham Gupta
Games 0
Score 437
Name Swati Sharma
Games 0
Score 267